1 December 2012- Gandhinagar Samachar- Daily Gujarati News Paper of Gandhinagar

Gandhinagar Samachar:- Daily News Paper of Gandhinagar

1 December 2012- Gandhinagar Samachar- Daily Gujarati News Paper of Gandhinagar