11 November 2012:- Gandhinagar Samachar- Daily Gujarati News Paper
Gandhinagar Samachar:- Daily News Paper of Gandhinagar

11 November 2012:- Gandhinagar Samachar- Daily Gujarati News Paper