Gandhinagar Samachar:- Daily News Paper of Gandhinagar

11102012 111102012 2

11102012 311102012 4

11102012 511102012 611102012 711102012 8
11 October 2012:- Gandhinagar Samachar- Daily Gujarati News Paper of Gandhinagar