2 November 2012- Gandhinagar Samachar- Daily gujarati News paper of Gandhinagar
Gandhinagar Samachar:- Daily News Paper of Gandhinagar

2 November 2012- Gandhinagar Samachar- Daily gujarati News paper of Gandhinagar