Gandhinagar Samachar:- Daily News Paper of Gandhinagar
26 september 2012:- Gandhinagar Samachar- Daily News Paper of Gandhinagar

26 september 2012:- Gandhinagar Samachar- Daily News Paper of Gandhinagar