Gandhinagar Samachar:- Daily News Paper of Gandhinagar
29 september 2012:- Gandhinagar Samachar- Daily Gujarati News Paper of Gandhinagar

29 september 2012:- Gandhinagar Samachar- Daily Gujarati News Paper of Gandhinagar