Gandhinagar Samachar- Daily Gujarati News Paper of Gandhinagar, 7 Dec 2012
Gandhinagar Samachar:- Daily News Paper of Gandhinagar

Gandhinagar Samachar- Daily Gujarati News Paper of Gandhinagar, 7 Dec 2012