Civil Hospital

Sector 12, Opp Pathika Ashram,

GH-3 Circle,Gandhinagar, Gujarat
Tele +91-79 2322 1931

 

Blood Bank Civil Hospital
Tel : 23221931, 32 and 23221913