Pathikashram Games & Rides, Opp. Civil  Hospital, Sector – 11, Gandhinagar