Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 4 - Amit Thakkar- Dipti Desai & Group

Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 4 – Amit Thakkar- Dipti Desai & Group

Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 4

Todays Group: Amit Thakkar- Dipti Desai & Group

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4

  Live Images of Gandhinagar Culture Forum Navratri 2019 Day 4
  You are watching Live Photography of Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019.
  Photography By ( In Alphabetical Order) :
  Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
  & Utpal Vaghela

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-50

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-50

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-51

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-51

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-52

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-52

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-53

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-53

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-54

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-54

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-55

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-55

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-56

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-56

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-57

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-57

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-58

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-58

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-59

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-59

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-60

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-60

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-61

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-61

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-62

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-62

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-63

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-63

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-64

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-64

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-65

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-65

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-66

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-66

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-67

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-67

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-68

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-68

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-69

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-69

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-70

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-70

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-71

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-71

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-72

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-72

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-73

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-73

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-74

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-74

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-75

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-75

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-76

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-76

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-77

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-77

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-78

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-78

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-79

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-79

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-80

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4-80

 • gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4

  gandhinagar-cultural-forum-navratri-2019-day-4

Photography By ( In Alphabetical Order) :
Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
& Utpal Vaghela

Love you all, bless you all and Thanking you all for all your support, love and blessings.

Live from Ramkatha Ground, Sector 11, Gandhinagar, Gujarat.