Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 10 – Mega Finals with Amit Thakkar & Deepti Desai

Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 10

Todays Group: Amit Thakkar & Deepti Desai Group

Day 10 Navratri Photographs

Photography By ( In Alphabetical Order) :
Alpesh Chauhan, Graham Pravasi, Kamlesh Prajapati
& Utpal Vaghela

Live from Ramkatha Ground, Sector 11, Gandhinagar, Gujarat.