Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 1 – Samir Raval, Mana Raval & group

Live Navratri 2019- Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 1

Todays Group: Samir Raval, Mana Raval & Group

Live Gandhinagar Cultural Forum Navratri 2019- Day 1 Gallery

Live from Ramkatha Ground, Sector 11, Gandhinagar, Gujarat.